Allmänna försäljningsvillkor

Fricos allmänna försäljningsvillkor

Allmänt

Inledning. Dessa allmänna försäljningsvillkor (”Allmänna Försäljningsvillkor”) gäller vid alla leveranser av Produkter (enligt definition nedan) från Frico AB, org. nr. 556573-3812 (”Frico”), och utgör således en integrerad del av avtalet (”Avtalet”) mellan er som köpare (”Köparen”) och Frico vid köp av Produkter från Frico. Dessa Allmänna Försäljningsvillkor ersätter av Frico tidigare tillämpade allmänna försäljningsvillkor fr.o.m. det datum som anges nedan. Frico förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Försäljningsvillkor för publikation på Fricos hemsida (www.frico.se), varvid sådana ändrade Allmänna Försäljningsvillkor äger direkt tillämpning.

Definitioner

I dessa Allmänna Försäljningsvillkor ska följande begrepp ha den betydelse som anges nedan: ”Anskaffningsprodukt” avser alla andra Produkter än Lagerlagd Produkt och som anskaffas för kunds önskemål på tillverkarens försäljningsvillkor, vilket även enligt Fricos bedömning kan omfatta kundanpassade Produkter eller kombination av Anskaffningsprodukt och Lagerlagd Produkt. ”Lagerlagd Produkt” avser Produkt som har en plats i Fricos lagersystem. ”Produkt” avser varje vara, material eller produkt som införskaffas av Köparen från eller via Frico. ”Sortimentkategori” avser av Frico vid var tid tillämpade kategorier för indelning av Produkter i sortiment, såsom El, VS. Tillämpliga branschvillkor. I tillägg till dessa Allmänna Försäljningsvillkor tillämpas de Branschvillkor som är tillämpliga för den Sortimentkategori i vilken den aktuella Produkten ingår (”Branschvillkor”) enligt följande:

Sortimentkategori Branschvillkor
El ALEM 09
VS AA VVS 09

Branschvillkoren inkluderas i dessa Allmänna Försäljningsvillkor genom referens p.g.a. upphovsrättsliga skäl. Se vidare avsnitt “Specifika villkor –Sortimentkategori” för sortimentspecifika villkor för respektive sortimentskategori.

Avtalsdokument. Förekommer mot varandra stridande uppgifter eller föreskrifter ska dokumenten äga företräde i följande ordning, såvida inget annat uttryckligen anges:

1. det mellan parterna särskilt träffade skriftliga avtalet, om sådant finns
2. dessa Allmänna Försäljningsvillkor
3. tillämpliga Branschvillkor. Behörighet.

Eftersom Köparen är betalningsskyldig för alla köp som görs på angivet kundnummer ombeds Köparen att alltid informera Frico om ändringar i behörigheterna. Köparens företrädare ska vid köp kunna legitimera sig och ange kundnummer (men Frico har inget ansvar vid underlåten kontroll) och Köparen ansvarar för att säkerställa att inloggningsuppgifter m.m. till Fricos e-handelsbutik inte kommer i obehöriga händer. Frico har rätt att neka företrädare att handla om inte företrädaren kan visa behörighet.

Prissättning

Tillämplig prislista. Fricos vid varje leveranstidpunkt gällande prislista ska tillämpas. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer. Frico förbehåller sig rätten att korrigera avtalat pris p.g.a. förändring i valuta-, produktions-, råvaru- eller transportkostnader. Frico förbehåller sig även rätten att göra erforderliga prisjusteringar p.g.a. ändring av tillämpliga pålagor, t.ex. miljöavgifter.

Rabatter

Eventuella rabatter i f.h.t. gällande prislista framgår av Avtalet.

Betalning

Betalning ska erläggas inom 30 dagar från fakturadatum. Vid dröjsmål debiteras dröjsmålsränta enligt gällande referensränta med ett tillägg om 13 %- enheter.

Övriga betalningsvillkor

Frico äger rätt att sätta och ändra kreditlimit för Kunden. Därtill äger Frico rätt att begära förskottsbetalning, kvitta innestående krediteringar eller säga upp Köparens konto eller upphöra att leverera under Avtalet om Köparen är i konkurs eller under rekonstruktion, har ställt in sina betalningar, vid upprepade tillfällen betalat fakturor för sent eller inte alls eller om det i övrigt finns skäl att anta att Köparen är på obestånd eller på annat sätt bryter mot Avtalet.

Leveransvillkor Transport och mottagande

Om inget annat avtalats gäller följande: (i) vid normal leverans av Lagerlagd Produkt debiteras Fricos vid frakttillfället tillämpade fraktavgift, och (ii) vid leverans av Anskaffningsprodukt eller skrymmande material debiteras faktisk fraktkostnad. Lossning sker vid fordonets sida till kaj eller markplan, på av mottagaren anvisad plats. Lossning utförs av bilens bemanning (en man) och mottagaren lämnar erforderligt biträde. Om mottagaren ej kan lämna erforderligt biträde vid lossning eller att lossningstiden väsentligt överskrids, förbehåller vi oss rätten att debitera köparen eventuella merkostnader.

Miljöavgift småorder

För varje order med ett sammanlagt nettopris understigande 500 SEK exkl. moms debiteras en avgift om 150 SEK.

Emballage

Prislistan angivna priser inkluderar sedvanligt emballage av engångsnatur. Övrigt emballage, lastbärare eller debiteras enligt prislista.

Lossning utan kvittens

Frico, eller av Frico anlitad transportör, förbehåller sig rätten att ställa av gods utan kvittens om mottagaren inte finns på angiven leveransplats eller besvarar telefonsamtal.

Returbestämmelser

Returvillkor

Produkt som returneras utan föregående överenskommelse kommer inte att tas emot av Frico. Följande villkor gäller för returer:

 • Retur anmäls skriftligen på Webtjänst Retur & Reklamation (tillgängliga via Fricos hemsida www.frico.se)

 • Köparen kan styrka att Produkten är levererad av Frico (genom faktura- eller följesedelnummer)

 • Produkten är oanvänd och förpackad i oskadat originalemballage

 • Produktens eller Produkternas totala inköpspris överstiger 500 SEK exkl. moms

 • Köparens begäran om retur framställs inom sex (6) månader från Fricos leverans av Produkten; och avseende Anskaffningsprodukt, (i) tillverkaren av Produkten godkänner returen på förhand enligt tillverkarens returpolicy inklusive villkor för returavdrag och liknande, och (ii) retur ej kan ske i Webtjänst Retur & Reklamation utan via Köparens Frico kontakt.

Produkter som ej kan returneras

Följande Produkter omfattas ej av rätten till retur och går ej att registrera i Webtjänst Retur & Reklamation:

 • Lagerlagd Produkt som är förädlad

 • Övriga ej returnerbara Produkter (exempelvis, kundanpassade Produkter.)

Returavdrag
 • Vid godkänd retur krediteras Köparen det erlagda inköpspriset efter avdrag för Returavdrag och Administrativ Avgift

 • Returavdrag: 20 % av den returnerade Produktens inköpspris förutsatt att Köparen kan uppge faktura- eller ordernummer. I annat fall uppgår returavdraget till 35 %.

 • Administrativ Avgift: (i) 250 SEK/retur (inkl. frakt) vid retur i Webtjänst Retur & Reklamation; (ii) 100 SEK/retur för retur i Webtjänst Retur & Reklamation där Produkt återlämnas via butik och (iii) 100 SEK/retur i butik för Produkt köpt i butik.

 • För returer som beror på fel på Fricos sida (exempelvis leverans av fel Produkt, fel antal Produkter eller liknande) tillämpas inget Returavdrag eller Administrativ Avgift. Retur ska ske via Köparens Frico-kontakt.

 • För hantering och rengöring av returnerad Produkt som är osorterad, saknar specifikation och/eller som är smutsig, men som ändå godtas av Frico, debiteras Köparen faktisk arbetskostnad om ett timpris om 500 SEK/timme. För retur som inte har godkänts av Frico eller tillverkaren, men som av Köparen ändå har sänts till Frico eller tillverkaren, debiteras Köparen en avgift om 500 SEK för återsändning eller skrotning.

Reklamationsbestämmelser

Mottagningskontroll

Köparen ska i samband med leverans av Produkt göra en avstämning av antal mot följesedel samt kontrollera leveransen utifrån brister eller synliga fel. I samband med att Produkt emballeras av, installeras, monteras eller i annat fall innan den används ska Köparen dessutom genomföra en noggrann besiktning av Produkten för att identifiera eventuella brister eller fel. Frico svarar inte för brist eller fel som borde ha upptäckts genom ovan nämnda kontroller och som inte har reklamerats till Frico inom fem (5) arbetsdagar från den tid när sådana kontroller har eller borde ha genomförts.

Reklamation

Reklamation anmäls, inom i tillämpliga Branschvillkor föreskriven tid eller annars genast efter det att förseningen, felet eller bristen har upptäckts eller borde ha upptäckts, skriftligen på Webtjänst Retur & Reklamation (tillgänglig via Fricos hemsida www.frico.se) enligt de villkor som anges på Fricos hemsida. I övrigt gäller för reklamation av försening, fel eller brist i en Produkt nedan specifika villkor för tillämplig Sortimentkategori och villkoren i de Branschvillkor som är tillämpliga för den Sortimentkategori i vilken den aktuella Produkten ingår, med de ändringar som följer av dessa Allmänna Försäljningsvillkor.

Ansvar

Ansvar för försening, fel och brister

Fricos ansvar för försening, fel eller brist i en Produkt, och de påföljder som Köparen har rätt att göra gällande i anledning därav, följer av de Branschvillkor som är tillämpliga för den Sortimentkategori i vilken den aktuella Produkten ingår, med de ändringar som följer av dessa Allmänna Försäljningsvillkor. Innan felsökning och avhjälpande åtgärd vidtas ska Köparen träffa överenskommelse med ansvarig säljare hos Frico. Om Köparen själv påbörjar lokalisering av fel äger Köparen rätt till ersättning för felsökningskostnaden, om tillämpligt enligt Branschvillkoret, endast om Köparen dessförinnan genom reklamation givit Frico möjlighet att lämna felsökningsanvisningar.

Ansvarsbegränsning

Frico ansvarar aldrig för indirekta skador, kostnader eller förluster (såsom men inte begränsat till utebliven vinst, produktionsbortfall eller goodwillförlust). Fricos totala ansvar ska aldrig överstiga (a) den beloppsbegränsning som stadgats i de Branschvillkor som är tillämpliga för den Sortimentkategori i vilken den aktuella Produkten ingår, eller (b) om någon sådan beloppsbegränsning inte stadgats, 10 % av Produktens nettopris.

Ansvar vid tjänst tidlossning

Frico erbjuder genom engagerande av underleverantör (”Transportören”) lossning av beställda Produkter vid viss, vid bokningstillfället överenskommen, tidpunkt med ett tidsfönster på +/-30 minuter (”Tjänsten”). Försening föreligger när beställda Produkter anländer 60 minuter efter överenskommen tidpunkt. Ersättning för försening förutsätter att reklamation framförs omedelbart samt att enligt Fricos eller Transportörens bedömning skada kan styrkas och att förseningen inte beror på en sedvanlig force majeure-händelse. Fricos (inkl. Transportörens) ansvar för skada till följd av försening av Tjänsten är begränsat till 5000 SEK per sändning, inklusive fraktkostnader. Denna punkt äger med avseende på Tjänsten företräde framför eventuella andra mellan parterna tillämpliga villkor avseende köp av Produkter (t.ex. men utan begränsning till tillämpliga Branschvillkor).

Avvikelser från specifikation

Frico reserverar sig för att Produkten kan avvika från Frico e-handelsbutiks eller katalogers specifikationer.

Befrielsegrunder (Force Majeure)

Följande exempel på omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att Avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering eller militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror, upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, pandemi, epidemi, väsentlig prishöjning från leverantör, inskränkningar i tillförseln av drivkraft och varje annan liknande omständighet som parterna inte kan råda över liksom fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som orsakas av sådan befrielsegrund (”Force Majeure”). Det åligger part som önskar åberopa Force Majeure att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Oavsett vad som i övrigt gäller enligt dessa Allmänna Försäljningsvillkor, har vardera parten rätt att häva köp enligt dessa Allmänna Försäljningsvillkor genom skriftligt meddelande till den andra parten, om köpets fullgörande försenas mer än sex (6) månader på grund hänförlig till Force Majeure.

Certifikat

Certifikat åtföljer Produkt endast om begäran om detta framställts av Köparen i order. Kostnad för certifikat debiteras enligt Fricos vid var tid gällande taxa och för Anskaffningsprodukt enligt särskild överenskommelse.

Immateriella rättigheter

Frico kan från tid till annan komma att dela information i form av exempelvis produktdata, bilder och logistikdata (”Produktinformation”) med Köparen. Sådan Produktinformation utgör Fricos eller Fricos samarbetspartners immateriella egendom som Köparen endast får använda inom ramen för Fricos och Köparens avtalsrelation och enligt Fricos instruktion. Produktinformation utgör dessutom företagshemligheter som Köparen ska hantera som konfidentiell information. Vid upphörande av Avtalet eller när Frico så begär ska Köparen omedelbart sluta använda och radera all Produktinformation.

Sekretess

Under den gällande perioden för Avtalet, kan Parterna få tillgång till värdefulla företagshemligheter och annan sekretessbelagd information tillhörande den andre Parten och dess affärer, inklusive innehållet i Avtalet (”Sekretessbelagd Information”). Begreppet Sekretessbelagd Information inkluderar inte information som är allmänt känd eller som ska bli allmän vetskap genom andra sätt än överträdelse av Avtalet. Parterna ska hålla all Sekretessbelagd Information strängt konfidentiell och ska inte avslöja det till någon tredje part utom när det medges av den andre Parten eller om det rimligen kan krävas för att efterleva skyldigheterna under Avtalet eller när det krävs enligt lag, börsreglering eller beslut från domstol eller behörig myndighet.

Personuppgifter

Vardera parten kommer att behandla personuppgifter i form av kontaktuppgifter rörande den andra partens kontaktperson. I syfte att uppfylla det ingångna avtalet kan Frico i vissa fall även behandla information om kundens medarbetare och dess preferenser vid individuella avrop av varor. Vardera parten ansvarar för sin respektive behandling av personuppgifter som personuppgiftsansvariga, och parterna bedömer inte att någon av parterna kommer behandla personuppgifter som personuppgiftsbiträde åt den andra parten. Vardera parten ska informera den kontaktperson som part utsett om att den andra parten kommer att behandla dennes personuppgifter i syfte att upprätthålla parternas affärsrelation. Informationen ska ha det innehåll som anges i artikel 13 i förordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation) och kan lämnas genom en uppmaning till kontaktpersonen om att besöka den andra partens webbplats där information om dennes personuppgiftsbehandling ska finnas tillgänglig. Såvitt avser Frico finns sådan information publicerad på https://www.frico.se/om-Frico/integritetspolicy/.

Specifika villkor - Sortimentkategori

El På Produkter som omfattas av lagstadgade miljöavgifter för förbrukade elprodukter är sådana avgifter inkluderade i inköpspriset. Följande sortimentkategorier levereras under sortimentspecifika villkor enligt följande:

 • Elmateriel - ALEM 09

El anges med en kod vid artikelnumret vilken bestämmelse som är tillämpbar: J = ALEM 09 gäller. N = ALEM 09 gäller, men Produkten har inte förlängd ansvarstid enligt punkt 38, andra stycket. A = Annat villkor gäller.