Leverings-en betalingsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN FRICO B.V. gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Gelderland d.d. 10 maart 2023 onder nr. 4/2023.

AFDELING I. Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • koper: de wederpartij of wederpartijen, partij bij een overeenkomst met verkoper strekkende tot de levering van zaken en/of diensten door verkoper.

 • verkoper: Frico B.V. een onderneming naar Nederlands recht die als fabrikant en distributeur actief is op het gebied van (de verkoop van) luchtgordijnen, warmtestralers, luchtverhitters en airconditioning apparatuur.

 • overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper met betrekking tot de levering van zaken en/of diensten met betrekking tot luchtgordijnen, warmtestralers, luchtverhitters en airconditioning.

 • partijen: verkoper en koper gezamenlijk.

 • persoonsgegevens: een persoonsgegeven is elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit kunnen gegevens zijn zoals naam, adres, emailadres en telefoonnummer.

 • product: zaak dan wel dienst, zoals montage, installatie, reparatie, aanneming van werk, inspectie of onderhoud met betrekking tot luchtgordijnen, warmtestralers, luchtverhitters en airconditioning.

 • reparatie: het herstel van een zaak.

 • schriftelijk: door middel van een door beide partijen ondertekend document of door een brief, fax of e-mailbericht of elke andere door de partijen overeengekomen technische wijze.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Tenzij door partijen schriftelijk anders overeengekomen, zijn op iedere overeenkomst, aanvragen, aanbiedingen, offertes, opdrachten en orderbevestigingen van verkoper met betrekking tot de levering van zaken en/of het verrichten van diensten door verkoper aan koper deze algemene voorwaarden van toepassing. Een verwijzing door koper naar eigen algemene voorwaarden wordt door verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden van koper zijn derhalve niet van toepassing.

2.2 De bepalingen van de afdeling II en III bevatten een specifieke regeling en gelden als aanvulling op de algemene bepalingen in afdeling I. Bij tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in afdeling I en de bepalingen in de afdelingen II en III prevaleren de laatste. Bij tegenstrijdigheid tussen een of meer bepalingen in de overeenkomst tussen partijen en de bepalingen van deze algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

Artikel 3 Aanbieding

3.1 Alle door verkoper aan koper uitgebrachte offertes c.q. aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en kunnen dus nog onverwijld na aanvaarding door verkoper worden herroepen.

3.2 Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

Artikel 4 Overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand zodra koper een door verkoper uitgebrachte offerte / aanbieding heeft geaccepteerd en deze offerte / aanbieding niet onverwijld door verkoper is herroepen, dan wel zodra de opdracht / order van koper al dan niet schriftelijk door verkoper is bevestigd, dan wel vanaf het moment dat verkoper een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst en koper daar niet dezelfde dag nog tegen ageert.

4.2 Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, is verkoper eerst gebonden na schriftelijke aanvaarding zijnerzijds van de opdracht en na ontvangst van de vooruitbetaling bij opdracht, indien vooruitbetaling overeengekomen is met koper.

4.3 Indien overeengekomen is in gedeelten te leveren en te berekenen, wordt ieder gedeelte, voor zover niet het tegendeel uit enige bepaling voortvloeit, als een afzonderlijke overeenkomst beschouwd, in het bijzonder wat betreft de bepalingen omtrent betaling en garantie.

4.4 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door verkoper in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met koper tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem boven de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.

4.5 Voor de omvang en de aard van de overeenkomst is de opdrachtbevestiging van verkoper bindend.

4.6 De overeenkomst omvat alléén de levering van die producten, die daarin zijn gespecificeerd. In catalogussen en ander informatiemateriaal, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven, levertijden, kleuren, berekeningen, technische omschrijvingen e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door verkoper ondertekende opdrachtbevestiging.

4.7 Op alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op zaken, die door tussenkomst van verkoper aan koper beschikbaar worden gesteld, blijven de intellectuele eigendomsrechten aan de aanvankelijk rechthebbende voorbehouden. Koper verplicht zich om alle gegevens en knowhow, die hem door tussenkomst van verkoper worden verstrekt, vertrouwelijk te houden en alle rechten van intellectuele eigendom te respecteren. Koper is verplicht om documenten en overige gegevensdragers welke auteursrechtelijk beschermde werken of gegevens als in de vorige volzinnen bedoeld bevatten, op eerste verzoek aan verkoper te overhandigen, voor zover hij de beschikking daarover niet nodig heeft in het kader van de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Voor auteursrecht vatbare zaken en voor gegevens, die de koper aan verkoper verstrekt, gelden mutatis mutandis de verplichtingen, die krachtens het hiervoor bepaalde op koper rusten.

4.8 Alle tekeningen, afbeeldingen, catalogi en andere gegevens en de intellectuele eigendom op de informatie die in een en ander ligt besloten, welke verkoper verstrekt, blijven eigendom van de verkoper en moeten op diens verzoek direct aan hem worden teruggezonden. Het is koper niet toegestaan dat deze tekeningen enz. worden gekopieerd of nagemaakt en/of verstrekt of ter inzage gegeven aan derden, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 Levering

5.1 Levering door verkoper of door haar ingeschakelde derde(n) van zaken geschiedt in beginsel op de conditie “EXW” (EX Works = Af fabriek) van verkoper, tenzij door verkoper uitdrukkelijk anders is aangegeven. Voor de interpretatie van de leveringscondities wordt verwezen naar de op het moment van sluiten van de overeenkomst laatst gepubliceerde versie van de "Incoterms", uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel.

5.2. Levering c.q. verrichting door verkoper of door haar ingeschakelde derde(n) van zaken c.q. diensten geschiedt op door verkoper nader te bepalen c.q. goed te keuren plaats(en) en tijdstip(pen).

5.3. Het risico voor zaken c.q. werken gaat van verkoper over op koper op het moment van levering van de zaken en/of de diensten.

5.4 De zakenrechtelijke eigendomsoverdracht van zaken geschiedt slechts indien en voor zover het totale orderbedrag door koper aan verkoper is voldaan. Indien en voor zover betaling vóór levering plaatsvindt, zal verkoper de betreffende zaken vanaf de datum van betaling als kenbaar eigendom van koper opslaan.

5.5 Het is verkoper toegestaan de zaken in gedeelten te leveren en diensten in gedeelten te verrichten. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd c.q. de diensten in gedeelten worden verricht, is verkoper bevoegd elke deellevering c.q. deelverrichting afzonderlijk te factureren.

5.6 verkoper zal de door haar opgegeven leverdatum en levertijden zo goed als mogelijk nastreven. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de diensten moeten zijn verricht worden door verkoper bij benadering vastgesteld en kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

5.7 De opgegeven leveringstermijn gaat in zodra tussen partijen overeenkomstig artikel 4.1 een overeenkomst tot stand is gekomen, Verkoper in het bezit is van alle voor de levering van de zaken c.q. het verrichten van de diensten noodzakelijke gegevens, materialen en bescheiden, de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling aan verkoper is voldaan alsmede is voldaan aan eventuele overige tussen partijen schriftelijk overeengekomen voorwaarden.

5.8 Indien de termijn, waarbinnen de zaken worden geleverd c.q. de diensten worden verricht, is uitgedrukt in werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van de levering c.q. uitvoering erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust- of feestdag, weekenddag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.

5.9 Als levering van de zaken c.q. verrichting van de diensten zou moeten geschieden op een dag die niet een werkdag is zoals is omschreven in het vorige lid, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van levering c.q. verrichting.

5.10 Bij de vaststelling van de leveringstermijn gaat verkoper ervan uit dat zij de zaken kan leveren c.q. de diensten kan verrichten onder de door koper verstrekte gegevens en omstandigheden waarop verkoper haar offerte / aanbieding heeft gebaseerd.

5.11 Indien verkoper de zaken niet kan leveren c.q. de diensten niet kan verrichten binnen de gestelde termijn als gevolg van overmacht of voor rekening van koper komende omstandigheden, heeft verkoper recht op verlenging van de termijn waarbinnen de zaken zouden worden geleverd c.q. de diensten zouden worden verricht, zodanig van duur als redelijkerwijs voortvloeit uit die overmacht of de voor rekening van koper komende omstandigheid.

5.12 Indien levering op afroep is overeengekomen is koper gehouden af te nemen volgens het overeengekomen afroep- en/of afleverschema.

5.13. Het is koper uitdrukkelijk pas toegestaan bij niet of niet tijdige levering van zaken c.q. diensten door verkoper de overeenkomst te ontbinden, haar verplichtingen op te schorten en/of schadevergoeding te vorderen, nadat zij verkoper schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij door koper aan verkoper een redelijke termijn voor nakoming wordt geboden.

5.14. Indien de levering van zaken c.q. het verrichten van de diensten wordt vertraagd door factoren die voor rekening en risico van koper komen, dienen de daaruit voor verkoper voortvloeiende kosten en schade door koper te worden vergoed.

5.15 De aan koper geleverde zaken kunnen door verkoper worden teruggenomen met creditering van de verzonden factuur onder de navolgende voorwaarden:

 • De aan koper geleverde zaken bevinden zich nog in de oorspronkelijke staat en originele verpakking (ongeopend en onbeschadigd) en behoren op dat moment tot het courante assortiment (lees: producten met een minimale voorraad) van verkoper.

 • De aan koper geleverde zaken worden door koper aan verkoper retour aangeboden binnen een termijn van uiterlijk dertig (30) dagen na de leveringsdatum.

 • De levering retour wordt door koper (op eigen kosten) aan verkoper gedaan Franco te Harderwijk of andere door verkoper aan koper op te geven locatie (magazijn verkoper).

 • Speciaal voor koper door verkoper bestelde zaken worden in geen geval door verkoper retour genomen.

 • Koper wordt belast voor zogenoemde crediteringskosten van verkoper, die bestaan uit 20% van het aankoopbedrag per zending, met een door verkoper te bepalen minimum en een maximum bedrag.

 • Indien en voor zover de geretourneerde zaken zich niet bevinden in de oorspronkelijke staat en verpakking wordt aanvullend door verkoper aan koper een extra bedrag voor zogenoemde herpakkingskosten in rekening gebracht.

 • Er wordt door verkoper aan koper een bedrag in rekening gebracht met als omschrijving retourkosten.

5.16 Verkoper kan aanleiding of reden hebben om één of meer aan koper geleverde zaken niet van koper retour te nemen, ook al wordt voldaan aan voornoemde voorwaarden. De uiteindelijke keuze voor een retour van de aan koper geleverde zaken berust geheel bij verkoper.

Artikel 6 Prijzen

6.1 De door verkoper opgegeven prijzen gelden voor levering “Ex Works”, tenzij schriftelijk anders door verkoper is aangegeven.

6.2. Bij gebrek aan een overeengekomen prijs, geschiedt de vaststelling van de voor de geleverde zaken c.q. verrichtte diensten aan verkoper verschuldigde prijs volgens de na levering van de zaken door verkoper gebruikelijk gehanteerde tarieven c.q. na voltooiing van de diensten gebleken omvang der verrichtte werkzaamheden en geleverde / verbruikte materialen en het aantal aan de opdracht bestede uren, zulks op basis van de voor het begin van de werkzaamheden door partijen overeengekomen (uur)tarieven of, bij gebreke daarvan, op basis van de ten tijde van de oplevering door verkoper gebruikelijk gehanteerde tarieven.

6.3 Alle door verkoper opgegeven prijzen, dan wel tussen verkoper en koper overeengekomen c.q. gehanteerde prijzen, zijn exclusief BTW, transportkosten, kosten van verpakking en emballage, kosten van kwaliteitscontrole en / onderzoek, invoerrechten, eventuele verwijderingsbijdrage, overheids- en andere (publiekrechtelijke) heffingen, alsmede eventuele andere vergoedingen, tenzij uitdrukkelijk anders door partijen schriftelijk is overeengekomen. De prijzen zijn, voor zover niet anders is aangegeven, in Euro’s (€).

6.4 Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon- feestdagen heeft verkoper het recht een toeslag op de eventueel overeengekomen prijzen in rekening te brengen.

6.5 Verkoper is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen de kostprijs van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, transport, valutawisselkoersen, stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter beoordeling van verkoper, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de levering, aan koper door te berekenen.

6.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden geen andere kortingen toegestaan dan op de factuur van verkoper staan vermeld. Eerder door verkoper verleende kortingen binden verkoper niet voor latere overeenkomsten.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling van aan verkoper verschuldigde bedragen moet, tenzij anders is overeengekomen, geschieden binnen dertig dagen na de factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde bedrag op een door verkoper aan te wijzen bankrekening. Contante betalingen van facturen worden niet geaccepteerd.

7.2 Verkoper heeft te allen tijde het recht het totaal van de door koper verschuldigd wordende bedragen bij vooruitbetaling van koper te vorderen.

7.3 De termijnen van betaling houden geen verband met de levering van de producten, tenzij anders wordt overeengekomen.

7.4 Indien koper niet tijdig betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft verkoper zonder enige ingebrekestelling het recht koper over de verschenen, nog niet betaalde termijnen een rente in rekening te brengen naar een percentage van de alsdan geldende wettelijke handelsrente, onverminderd de aan verkoper verder toekomende rechten, waaronder het recht om buiten en boven de eventuele gerechtelijke kosten op de vordering vallende, buitengerechtelijke incassokosten op koper te verhalen.

7.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, vervolgens in mindering op de rente en strekken eerst daarna in mindering op de verschuldigde factuurbedragen, waarbij telkenmale in de eerste plaats met de oudste factuur wordt verrekend.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan koper afgeleverde zaken totdat het verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien door verkoper in het kader van de overeenkomst ten behoeve van koper door verkoper te vergoeden werkzaamheden zijn verricht, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat koper ook deze vorderingen, eveneens met inbegrip van rente en kosten, van verkoper heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor alle vorderingen die verkoper jegens koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van koper in een of meer van zijn verplichtingen jegens verkoper.

8.2 Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig nader recht daarop verlenen.

8.3 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van koper zijn overgegaan en zich nog in handen van koper bevinden, zal zodra verkoper te kennen geeft dit te wensen koper medewerking verlenen aan de vestiging van pandrechten tot meerdere zekerheid van vorderingen die verkoper dan uit welke hoofde dan ook tegen koper mocht hebben.

8.4 Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren. Koper is verplicht de zaak voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan verkoper op de eerste aanzegging ter inzage te geven. Alle aanspraken van koper op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voornoemde verzekeringen zullen, zodra verkoper te kennen geeft dit te wensen, door koper aan hem worden verpand tot meerdere zekerheid van de vorderingen van verkoper op koper.

8.5 Indien koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens verkoper tekortschiet of verkoper goede grond geeft te vrezen dat hij in die verplichtingen tekort zal schieten, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen.

8.6 Koper verbindt zich, zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op koper is overgegaan, vorderingen die hij tegen zijn kopers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper. Koper verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra verkoper daartoe de wens te kennen geeft, aan hem te verpanden tot meerdere zekerheid van zijn vorderingen uit welke hoofde dan ook jegens koper.

Artikel 9 Garantie

9.1 Ten aanzien van de zaken die verkoper geleverd krijgt van een (externe) voorverkoper en welke verkoper vervolgens levert dan wel heeft geleverd aan koper, geldt dat op deze zaken de inhoud en omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) algemene garantievoorwaarden van toepassing zijn zoals die door de voorverkoper worden gehanteerd. Verkoper is jegens koper nimmer tot een verdergaande garantieverplichting gehouden, tenzij uit de wet anders voortvloeit.

9.2 Ten aanzien van de zaken die door dan wel in naam en/of in opdracht van verkoper geproduceerd worden en welke verkoper vervolgens levert dan wel heeft geleverd aan koper, garandeert verkoper jegens koper dat de door haar geproduceerde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal en fabricagefouten gedurende een periode van twaalf (12) maanden na levering, tenzij verkoper aan koper schriftelijk een andere termijn heeft gegarandeerd.

9.3 Indien een door dan wel in naam en/of in opdracht van verkoper geproduceerde zaak binnen de garantietermijn van artikel 9.2 naar oordeel van verkoper een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont, heeft koper recht op herstel van de zaak binnen een door verkoper nader te bepalen termijn. Verkoper kan er ook voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel naar het oordeel van verkoper op bezwaren stuit. Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak naar het oordeel van verkoper niet mogelijk is.

9.4 Indien verkoper een geleverde zaak dan wel een onderdeel daarvan geheel of gedeeltelijk herstelt en/of vervangt, gaat ten aanzien van deze geleverde zaak geen nieuw garantietermijn lopen, zodat de oorspronkelijke garantietermijn doorloopt voor zover en indien deze nog niet is verstreken.

9.5 In alle gevallen vervalt een garantie op geleverde zaken:

 • a. indien door koper geen geldig garantiebewijs of originele factuur kan worden overgelegd;

 • b. na het verstrijken van de garantietermijn;

 • c. indien door anderen dan door verkoper aangewezen personen werkzaamheden of aangebrachte wijzigingen aan de geleverde zaken zijn of worden verricht;

 • d. indien gebreken aan de geleverde zaken het gevolg zijn van enig verzuim of onoordeelkundig gebruik door koper en/of derden;

 • e. indien de geleverde zaken niet worden gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en doel;

 • f. indien de geleverde zaken worden behandeld in strijd met de voor het betreffende zaak geldende (gebruiks)voorschriften;

 • g. indien de gebreken ontstaan of het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of diensten, welke door koper ten behoeve van de door verkoper geleverde zaken werden verstrekt, aangebracht, of verwijderd.

Artikel 10 Ontbinding / Opschorting

10.1 Verkoper is, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, alsmede zonder tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien:

 • a. koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;

 • b. verkoper goede grond heeft om te vrezen dat koper zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakoming.

 • c. koper failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt of is toegelaten tot een schuldsanering;

 • d. beslag op zaken of vorderingen van koper is gelegd;

 • e. koper (vennootschap) wordt ontbonden;

 • f. koper (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt;

 • g. bij koper een verandering optreedt in de zeggenschap over de koper c.q. de zeggenschap over de koper bij een derde komt te berusten;

 • h. indien verkoper koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.

10.2 Verkoper heeft bij ontbinding in ieder geval het recht:

 • a. de reeds aan koper geleverde zaken en niet aan verkoper betaalde voor rekening en risico van koper terug te nemen;

 • b. van koper de extra uitgaven vergoed te krijgen, die verkoper redelijkerwijs heeft moeten maken voor redelijke vervanging van de door verkoper aan koper geleverde doch niet door Koper aan verkoper betaalde zaken, die niet door verkoper ontvangen of behouden konden worden.

10.3 Verkoper heeft te allen tijde het recht de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden, zonder tot enige (schade)vergoeding aan koper gehouden te zijn.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Verkoper is jegens koper slechts aansprakelijk voor de directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van verkoper uit de overeenkomst en/of onrechtmatig handelen of nalaten van verkoper, haar personeel of door haar ingeschakelde derden. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan (i) zaakschade, (ii) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade zoals in dit artikel bedoeld is, (iii) de eventuele redelijke en aantoonbare kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van verkoper aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan verkoper toegerekend kunnen worden, en (iv) de redelijke en aantoonbare kosten die koper heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld is.

11.2 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook die is ontstaan:

 • a. door het ondeskundig gebruik van de geleverde zaken of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;

 • b. doordat verkoper is uitgegaan van door of namens koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;

 • c. door derden die op verzoek of met toestemming van koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld; of

 • d. voor materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van koper door derden worden geleverd.

11.3 De aansprakelijkheid van verkoper is te allen tijde beperkt tot het navolgende:

 • a. verkoper is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is, daaronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen gevolgschade, derving van inkomsten of mogelijkheden, winstderving en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie;

 • b. indien verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot directe schade ter hoogte van maximaal eenmaal 10% van de factuurwaarde (excl. BTW, eventuele andere overheidsheffingen, kosten van vervoer en verzekering), althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

 • c. de aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van de verzekering van verkoper in voorkomend geval.

11.4 Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, die samenhangen met of voortvloeien uit de overeenkomst, behoudens opzet of grove schuld zijdens verkoper. Onder derden dient uitdrukkelijk doch niet uitsluitend te worden verstaan werknemers in dienst van koper, die stellen schade te hebben geleden door een zaak en/of dienst die verkoper aan of in opdracht van koper heeft geleverd en/of verricht.

11.5 Koper is aansprakelijk voor alle schade van verkoper, haar personeel alsmede van door haar ingeschakelde derden, veroorzaakt door of ontstaan tijdens de levering van zaken c.q. het verrichten van de diensten op een overeengekomen locatie en vrijwaart verkoper voor alle aanspraken dienaangaande.

11.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 12 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, pandemie, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van verkoper of diens verkopers.

Artikel 13 Intellectuele eigendomsrechten

13.1 Alle intellectuele eigendoms- en soortgelijke rechten met betrekking tot de zaken, tekeningen, mallen, teksten, materialen, ontwerpen, schetsen, modellen en dergelijke door verkoper ter beschikking gesteld of door, namens of in opdracht van verkoper vervaardigd of anderszins verkregen of ontstaan in het kader van de overeenkomst, berusten bij verkoper vanaf het ontstaan van deze rechten. Voor zover nodig draagt koper hierbij alle eigendomsrechten onherroepelijk en kosteloos over aan verkoper, die deze aanvaardt. Voor zover hiervoor een formaliteit is vereist, zal koper zijn volledige medewerking verlenen aan de totstandkoming van deze formaliteit. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van verkoper en/of voor andere doeleinden dan voor promotie en/of reclame en/of door verkoper nader te bepalen doeleinden, gebruik te maken van enige intellectuele eigendomsrechten van verkoper.

13.2 Verkoper behoudt zich het recht voor om het gebruik van al haar intellectuele eigendomsrechten te controleren en naar eigen inzicht direct stop te zetten. Koper verleent daaraan volledige medewerking.

13.3 Koper zal verkoper direct op de hoogte stellen van elke inbreuk op of oneigenlijk gebruik van de aan verkoper toekomende intellectuele eigendomsrechten.

13.4 Koper garandeert dat hij door het gebruik, inclusief de doorverkoop van de gekochte zaken, geen inbreuk zal maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en vrijwaart verkoper voor vorderingen van derden wegens (vermeende) inbreuken ter zake en zal verkoper alle als gevolg daarvan geleden schade, de kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, vergoeden.

Artikel 14 Geheimhouding

14.1 Koper is verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen met betrekking tot alle vertrouwelijke informatie die hem in het kader van de overeenkomst ter kennis komt. Als vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval aangemerkt alle ontwerpen, documenten, plannen, knowhow en andere informatie die als vertrouwelijk is aangemerkt of waarvan vertrouwelijkheid redelijkerwijs begrepen moet worden, die betrekking heeft op de bedrijfsgeheimen van verkoper, en/of aan een partij is toevertrouwd in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede de inhoud van de overeenkomst. Koper staat ervoor in dat hij en zijn medewerkers bedoelde plicht niet zullen schenden.

14.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper is het koper niet toegestaan de naam van verkoper in advertenties en andere commerciële uitingen te gebruiken.

14.3 De geheimhoudingsverplichting blijft van kracht na het einde van de overeenkomst.

14.4 In het geval koper evenwel de geheimhoudingsverplichting van dit artikel 14 schendt, verbeurt zij aan verkoper per direct een opeisbare boete van € 20.000,- onverminderd het recht van verkoper om in plaats daarvan de daadwerkelijke schade op koper te verhalen.

Artikel 15 Privacy

15.1 Verkoper en/of een door haar aangewezen derde verwerkt persoonsgegevens van koper, door koper opgegeven derde(n) en bezoekers van haar website(s) en vestigingen. Persoonsgegeven kunnen door verkoper worden verzameld via haar vestigingen, haar website, haar webshop, overeenkomsten, offertes, orders, aanbiedingen en/of op enigerlei andere manier waarbij aan verkoper persoonsgegevens worden verstrekt. De persoonsgegevens zijn eigendom van verkoper en worden door verkoper geheel vertrouwelijk en in overeenstemming met haar Privacy Policy en de geldende wet- en regelgeving behandeld.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing en geschillen tussen partijen naar aanleiding van een aanbieding, de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst of nadere overeenkomst, dienen door verkoper als door koper aanhangig te worden gemaakt bij de rechtbank te Gelderland, tenzij dwingrechtelijke (wettelijke) bepalingen anders voorschrijven.

AFDELING II. Montage en installatie

Artikel 17 Montage en installatie

17.1 De montage en installatie van zaken door verkoper geldt als voltooid, wanneer de te monteren producten / zaken of de belangrijkste onderdelen daarvan - een en ander in redelijkheid ter beoordeling door verkoper - bedrijfsvaardig op de overeengekomen plaats van bestemming zijn opgesteld.

17.2 Ingeval van montage en installatie door verkoper zijn de zaken na aankomst op de overeengekomen plaats van bestemming voor risico van koper.

17.3 Koper zal, indien hierom door verkoper wordt verzocht, een overnameprotocol ondertekenen ten bewijze dat de zaken compleet en bedrijfsgereed zijn opgeleverd.

17.4 Koper is jegens verkoper verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van het te monteren product /zaak en/of de juiste werking van het product/zaak in gemonteerde staat, behoudens indien en voor zover de uitvoering door of vanwege verkoper wordt verricht volgens door of vanwege laatstgenoemd verstrekte gegevens en/of vervaardigde tekeningen.

17.5 Onverminderd het bepaalde in lid 4 zorgt koper in ieder geval voor eigen rekening en risico dat:

 • a. het personeel van verkoper, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn werkzaamheden kan aanvangen en blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien verkoper dit noodzakelijk acht, buiten de normale werkuren, mits hij dit tijdig aan koper heeft medegedeeld;

 • b. geschikte behuizing en/of alle krachtens overheidsregelingen, de overeenkomst en het gebruik vereiste voorzieningen voor het personeel van verkoper aanwezig zijn;

 • c. de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het benodigde transport;

 • d. de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage;

 • e. de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere zaken aanwezig zijn;

 • f. de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen (brandstoffen en, oliën en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming, verlichting enz., daaronder begrepen), en de voor het bedrijf van koper normale meet- en testapparatuur tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van verkoper staan;

 • g. alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd teneinde in het kader van de montage/installatie aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.

 • h. bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden producten op de juiste plaats aanwezig zijn.

17.6 Schade en kosten, die ontstaan doordat aan de in dit artikel gestelde voorwaarden niet of niet tijdig is voldaan, zijn geheel voor rekening van koper.

Artikel 18 Garantie

18.1 Terzake van door verkoper uitgevoerde montage en installatie werkzaamheden wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden na de dag dat de werkzaamheden voltooid zijn. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de verkoper om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Alle kosten die uitgaan boven deze verplichting, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis -en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de koper. Met reparatiewerkzaamheden wordt gedoeld op niet op grond van garantie uitgevoerde werkzaamheden.

18.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is verkoper alleen binnen Nederland gehouden tot nakoming van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.

18.3 De in de leden 1 en 2 omschreven garantieplicht vervalt, indien zich een of meer der hieronder genoemde omstandigheden voordoen:

 • de ondeugdelijkheid van de geleverde zaken of onderdelen wordt niet onverwijld na vaststelling daarvan aan verkoper meegedeeld;

 • de ondeugdelijkheid is het gevolg van foutief gebruik of onvoldoende onderhoud;

 • door koper of derden zijn aan de geleverde zaken werkzaamheden verricht;

 • koper is nalatig gebleven zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen;

 • de gebruiksaanwijzing en/of instructies of aanwijzingen van verkoper zijn niet opgevolgd.

18.4. De op grond van artikel 18.1 te herstellen of te vervangen zaken, die zich daar in redelijkheid voor lenen, zullen door koper aan verkoper op diens verzoek worden geretourneerd.

18.5. Op geleverde doch niet door verkoper gemonteerde onderdelen wordt, bij gebleken foutieve montage, geen garantie gegeven.

AFDELING III. Nadere, bijzondere bepalingen inzake onderhoud en service aan installaties

Artikel 19 Definities

In deze nadere, bijzondere bepalingen hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:

 • onderhoudscontract: de overeenkomst die de verkoper tijdens de contractperiode verplicht tot het verrichten van preventief onderhoud in relatie tot door verkoper gemonteerde en geïnstalleerde zaken / producten met betrekking tot luchtgordijnen, warmtestralers, luchtverhitters en airconditioning.

 • preventief onderhoud: het verrichten van inspectie/controle, in relatie tot door verkoper gemonteerde en geïnstalleerde zaken / producten met betrekking tot luchtgordijnen, warmtestralers, luchtverhitters en airconditioning, zoals het controleren van een installatie op goede werking, lekdichtheid, het controleren, uittesten en doormeten van elektrische schakel-, regel- en beveiligingsapparatuur en zo nodig het opnieuw afstellen of inregelen van de installatie(s).

 • correctief onderhoud: het opheffen van storingen en het uitvoeren van reparaties aan door verkoper gemonteerde en geïnstalleerde zaken / producten met betrekking tot luchtgordijnen, warmtestralers, luchtverhitters en airconditioning.

 • installatie: de door verkoper bij koper geïnstalleerde en gemonteerde zaken / producten in relatie tot luchtgordijnen, warmtestralers, luchtverhitters en airconditioning.

Artikel 20 Preventief Onderhoud

20.1 Preventief onderhoud wordt uitgevoerd onder normale werktijd. Onder normale werktijd wordt verstaan werkdagen van 08.00 uur tot 16.30 uur, met uitzondering van weekends en algemeen erkende feestdagen.

20.2 Iedere verplaatsing of wijziging van de installatie dient aanstonds door koper schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. Wijziging of verplaatsing van de installatie kan tot aanpassing van de in het onderhoudscontract vermelde tarieven leiden.

20.3 Aan leidingen zal uitsluitend onderhoud worden verricht indien zij in het zicht zijn aangebracht. Inwendig reinigen van bij de installatie behorend(e) meubel(en) behoort niet tot het preventief onderhoud alsook het reinigen van de verdampers en condensor(en) van de installatie(s).

20.4 Na uitvoering van een inspectie wordt koper door verkoper middels overlegging van een onderhoudsrapport geïnformeerd over de staat van onderhoud en bedrijfszekerheid van de installatie.

20.5 Het uit te voeren preventieve onderhoud zal op voorhand en tijdig aan koper worden gemeld, waarna laatstgenoemde verkoper feitelijk in de gelegenheid zal stellen het betreffende onderhoud uit te voeren.

Artikel 21 Correctief onderhoud

21.1 Werkzaamheden betrekkelijk op correctief onderhoud vallen buiten het onderhoudscontract. Het uitvoeren van correctief onderhoud zal gebeuren na ontvangst van een storingsmelding van koper dan wel nadat signalering van de storing op andere wijze heeft plaatsgehad. Na ontvangst van een storingsmelding zal het noodzakelijk correctief onderhoud waar mogelijk in de normale werktijd worden uitgevoerd.

21.2 In geval van correctief onderhoud zijn de bepalingen van afdeling II van overeenkomstige toepassing.

Artikel 22 Vrije toegang

22.1 De servicemonteur van verkoper dient altijd vrije en onbelemmerde toegang te hebben tot de ruimte waar een installatie is opgesteld. Als vrije en onbelemmerde toegang tot een installatie niet mogelijk is, of door koper niet wordt toegestaan, is verkoper bevrijd van zijn verplichting de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren, onverminderd de verplichting van koper aan verkoper de overeengekomen prijs te vergoeden.

22.2 De servicemonteur van verkoper moet onmiddellijk na aankomst kunnen beginnen met zijn werkzaamheden en de hiervoor benodigde werkruimte ter beschikking hebben. Wachturen of vertraging ten gevolge van een omstandigheid welke niet aan verkoper kunnen worden toegerekend, kunnen aan koper in rekening worden gebracht.

Artikel 23 Uitsluitingen

Onder het onderhoudscontract vallen in ieder geval niet het verrichten van werkzaamheden in verband met:

 • a. onjuist of onoordeelkundig gebruik van de installatie of gebruik voor andere doeleinden dan die waarvoor de installatie is bestemd.

 • b. onvoldoende reiniging van meubelen of cellen, waardoor verstopping door vuil van de waterafvoer kan ontstaan met als gevolg het niet meer voldoende functioneren van de installatie(s).

 • c. een ongeval of andere oorzaken of invloeden van buitenaf.

 • d. een abnormale fysieke of elektrische belasting.

 • e. wijzigen of verplaatsen van de installatie of het uitvoeren van onderhoud door derden.

 • f. Invoering van nieuwe wettelijke of andere maatregelen van overheidswege die gevolgen hebben voor aard of omvang van de onderhoudswerkzaamheden.

 • g. slijtage van onderdelen ten gevolge van verwering door invloeden van buitenaf.

 • h. redelijkerwijs onmogelijk zijn van herstel van de installatie - ter beoordeling van verkoper - of indien de capaciteit van de installatie onvoldoende is (of wordt) voor het doel waarvoor de installatie wordt gebruikt.

Artikel 24 Betaling en nakoming

24.1 Indien en voor zover vooruitbetaling is overeengekomen is het abonnementsgeld opeisbaar ofwel op de eerste dag van de contractperiode ofwel op de eerste dag van de maand voorafgaand aan de te verrichten onderhoudswerkzaamheden.

24.2 Betaling van het abonnementsgeld dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn geschied.

24.3 In geval de koper in enige mate in gebreke is terzake de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder voldoening van het abonnementsgeld terzake het onderhoudscontract, op grond waarvan verkoper zijn verplichtingen heeft opgeschort, zal dit opschortingsrecht zich tevens uitstrekken tot het melden en uitvoeren van preventieve controles.

Artikel 25 Garantie

Terzake van door verkoper uitgevoerde onderhouds- en servicewerkzaamheden wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden, zulks voor een periode van 6 maanden na de dag dat de werkzaamheden voltooid zijn. Deze garantie behelst de enkele verplichting van de verkoper om in geval van ondeugdelijkheid de betreffende werkzaamheden, voor zover ondeugdelijk, opnieuw te verrichten. Alle kosten die uitgaan boven deze verplichting, zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis -en verblijfskosten alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van de koper. Met reparatiewerkzaamheden wordt gedoeld op niet op grond van garantie uitgevoerde werkzaamheden.